Data: 12 Gennaio 2020
Ora: 0:00 - 0:00
Luogo: palazzo barolo, torino

w.a.mozart, b.martinu, r.molinelli

piercarlo sacco, violino
anna serova, viola